Gemelli – Autunno 2011

GEMELLI: riflettete senza pensare, vedete senza guardare, sentite senza bisogno di ascoltare. Quindi smettete di affannarvi per essere sempre pronti, attenti, concentrati. La troppa attenzione blocca i processi e non è questo il momento di porre un freno ad alcunché.

IN CATANESE.

Faciìti pinzeri senza pinzàri, virìti senza taliàri, vulìti sèntiri senza ascutàri. Ca basta cu’ stu trasi e nesci pi essiri pronti attenti e cu cirivèddu a postu. Quannu siti troppu attenti, arristàti femmi e chissu non è u’ mumento pi’ mèttiri u frenu a nenti. u capìstuvu?

voce Paola Silvia Dolci